Yoshihiro Yasuda

Jaroslav Heyrovský

Fritz Haber

C. F. Powell