Sirvart Kalpakyan Karamanuk – سيرفات كالباكيان كارامانك